Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Sesja Rady Miejskiej Cieszyna (na żywo)

XX Sesja Rady Miejskiej Cieszyna odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020, godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza, w zdalnym trybie obradowania.

Sesja trnsmitowana będzie online i dostępna pod tym adrese: KLIKNIJ>>>

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
6. Prezentacja koncepcji Programu rozwoju sportu na lata 2021-2025.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Cieszyn.
8. Plan działania na 2021 rok Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2019 rok,
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
d) zmiany uchwały XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
e) uchwalenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
f) określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn,
g) zmiany uchwały Nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
h) wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru,
i) opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie,
j) ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza strefą płatnego parkowania
k) ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic, słupów ogłoszeniowych oraz wiat przystankowych na terenie miasta Cieszyna,
l) ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie,
m) ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie,
n) zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035,
p) petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,
r) uchylenia Uchwały Nr XIX/227/20 w sprawie wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością,
s) uchylenia Uchwały Nr XIX/228/20 w sprawie wniosku INBAP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy są właścicielami obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m2 za II i III kwartał 2020 r. i przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
10. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady i Klubów Radnych.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych w I półroczu 2020 roku.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
14. Oświadczenia i sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: